garancii
na4-gar


ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ЗБР и ОС

„БАРОККО" ООД декларира, че главна цел на ръководството и целия персонал е да удовлетворява изискванията на клиентите, съгласно договорените условия и действащата нормативна уредба. Ние непрекъснато се стремим да осигуряваме съвременни ефективни и качествени СМР, адаптирани към условията на свободния и конкурентен пазар.
Стратегическа цел на Ръководството на „БАРОККО" ООД е съответствие на здравословните и безопасни условия на труд и въздействие върху околната среда със законовите разпоредби в страната и тяхното постоянно подобряване съгласно европейските норми и изисквания.
Ръководството на „БАРОККО" ООД декларира, че главна цел на ръководството е повишаване на мерките за здравословни и безопасни условия на труд и резултатност спрямо околната среда.Политиката на фирмата е насочена за осигуряване и поддържане на безопасна работна среда, без риск от замърсяване на околната среда и за здравето на работниците и другите заинтересовани страни, имащи отношение към дейността: възложители, съседи, доставчици, застрахователи, външни посетители;
„БАРОККО" ООД непрекъснато следи за степента на удовлетвореност на клиентите и проучва техните препоръки и изисквания, като използва това за подобряване на качеството.
„БАРОККО" ООД поддържа екип от високо квалифицирани специалисти и полага грижи за поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда. Ние провеждаме обучение за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа. Ние се стремим всеки изпълнител да осъзнава важността на своите действия по отношение удовлетвореността на клиентите, безопасност на работната и околна среда, нормативната уребда и просперитета на фирмата.
Ръководството на „БАРОККО" ООД осъществява контрол и следи за спазване на техническите правила и норми в строителството, за безопасността на строителната площадка и опазване на околната среда. В работата с клиентите и партньорите си „БАРОККО" ООД гарантира за точност, отговорност и експедитивност, постоянен контакт с клиента, коректност и стриктно изпълнение на поетите ангажименти при спазване законовите разпоредби. Ние се стремим към постигне на доверие в Клиента относно извършените СМР и да го поддържаме във времето.
В „БАРОККО" ООД са сформирани Работни групи за безопасни условия на труд и за опазване на околната среда, с участие на представители от страна на работниците и специалисти, което дава възможност за своевременно уведомяване на Ръководството за всички прилежащи нужди за подобряване на условията на труд и/или аспектите на околната среда.
„БАРОККО" ООД внедрява и поддържа Интегрирана Система за управление на качеството, ЗБР и ОС, съответстваща на изискванията на междунорадните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007. Периодично оценяваме ефективността и ефикасността, осъществяваме коригиращи и превантивни действия при появили се несъответствия. Във връзка с това извършваме: определяне, планиране, внедряване, контрол и непрекъснато подобряване на всички процеси, оказващи влияние върху качеството, здравословните и безопасни условия на труд и аспектите на околната среда.
Като Управител на „БАРОККО" ООД, от мое име и от името на цялото Ръководство.

ДЕКЛАРИРАМ :
Участие и отговорност в осъществяването на обявената Политика по качеството, ЗБР и ОС.

Управител: Цветомир Владимиров